Energismart boende med hjälp av energideklaration

Allt fler svenskar har fått upp ögonen för hur deras bostad kan dra mindre energi och bli mer miljövänlig. Många vill göra sitt för klimatet och en annan god anledning är det stigande elpriset. Energideklarationen berättar hur energieffektivt huset och ger också underlag för lämpliga åtgärder för att göra att bostaden blir mer energismart.

Vad innebär en energideklaration?

Det är ett dokument som ger information om en viss byggnads energiprestanda. Energideklaration blev ett lagstadgat krav för att se till att byggnader får en mer effektiv energianvändning. Sedan lagen tillkom 2006 har arbetet fortsatt för att minska slöseriet med energi. Om Sverige ska nå de nationella miljökvalitetsmålen måste energianvändningen för uppvärmning av bostäder och andra lokaler minska kraftigt fram till 2050. För nya byggnader upprättas en energideklaration och den måste även finnas för byggnader som säljs. Det gör att antalet energideklarerade byggnader har ökat kraftigt i landet, inte minst i Stockholm och Uppsala.

Hur fungerar en energideklaration?

En behörig expert kommer att gå igenom hela byggnaden och undersöka allt som har med energiförbrukningen att göra. När energideklarationen är upprättad registreras den hos Boverket och den är giltig i 10 år. Energideklarationen innehåller följande:

  • Hur mycket energi byggnaden förbrukar i normala fall, fördelat på olika områden som fastighetsel, vattenuppvärmning osv.
  • Uppvärmda arean, kallat för A-temp.
  • Radonhalten för byggnaden, förutsatt att en radonmätning har utförts.
  • Ett referensvärde som tillåter jämförelser med liknande byggnader.

I en energideklaration ingår även åtgärder för att effektivisera fastigheten. Det finns vissa skillnader i hur olika besiktningsföretag tar fram sådana förslag. Vad man främst brukar titta på är kostnaden i relation till hur stor energibesparingen blir. Man brukar också undvika åtgärdsförslag som skulle påverka komforten negativt. Istället kommer fokus ligga på åtgärder som bevarar eller till och med förbättrar inomhusmiljön. Till exempel kanske det är möjligt att isolera bättre och minska värmeförlusterna, för att på så sätt kunna minska uppvärmningsbehovet. Det kan också finnas gamla system som behöver bytas ut eller ett stort underhållsbehov.

Ytterligare ett syfte med energideklaration är att du som köpare kan jämföra olika fastigheter. Ett hus som är energismart och effektivt blir mycket billigare i drift än ett äldre, energislukande hus. I långa loppet kan skillnaden bli mycket stor. När elpriset går upp, blir det ännu viktigare att hålla koll på fastighetens energiprestanda. Det finns mer pengar att spara och dessutom blir åtgärder som att installera solceller mycket mer attraktiva.

Energiklass mellan A och G

I energideklarationen kommer det anges en energiklass för huset och den sätts mellan A och G, där A är den bästa klassen. Energiklassen ger en bra indikation på vad byggnaden har för energianvändning. Uppfylls kraven som ställs på ett nybyggt hus idag kommer huset ha klass C eller ännu bättre. Däremot har många äldre hus E, F eller G som energiklass. Systemet påminner om energiklassen för vitvaror, med skillnaden att många äldre vitvaror redan fasats bort och det är ovanligt att stöta på de lägre klasserna. För byggnader är situationen annorlunda på grund av deras långa livslängd och det är inte ovanligt att stöta på energiklass E, F och G.

Vad påverkar energiprestandan mest?

Det är bra att känna till att det sker en viktning av olika energislag. Fossila energikällor som olja och gas ger en hög viktning. Hållbara energikällor som sol och biobränsle ger en låg viktning. Att värma fastigheten med fjärrvärme från skogsavfall eller återvunna sopor är att föredra jämfört med oljepanna. Även el viktas högt och måste användas utan onödigt slöseri. För att få en bra energiklass måste man i så fall välja en modern och effektiv värmepump. För att det inte ska bli orättvist mellan landets norra och södra delar ingår även en geografisk korrigeringsfaktor. Den har fastställts för varje enskild kommun och kompenserar för skillnaderna i utomhusklimat.

I övrigt handlar mycket om att minska värmeförluster. Byggtekniken har förbättras och om en äldre fastighet ska kunna komma nära en mer modern fastighet behövs ofta renovering med bland annat tilläggsisolering och byte av fönster. Det kan bli en stor investering, men det brukar ofta löna sig på långt sikt. Det gäller inte minst för husägare med eluppvärmning om elpriset fortsätter uppåt.

Hur mycket kostar en energideklaration i Stockholm?

Det avgörs av fastigheten och var i landet den ligger. I Stockholms län ligger priset för en energideklaration runt riksgenomsnittet. I allmänhet kostar en energideklaration för en vanlig villa omkring 3000-5000 kr, inklusive moms. För större fastigheter beror det på vilken verksamhet som bedrivs där och hur omfattande energideklaration som krävs. Det kan till exempel finnas avancerade kyl- och ventilationsanläggningar som ställer höga krav på behörighet. För en vanlig BRF eller kommersiell fastighet går det att förvänta sig ett pris på ca 7000 kr och uppåt för en energideklaration.

28 Jun 2023